تحلیل کتاب تائو ت چینگ

تائو تِ چينگ (Tao Te Chin) يا به روش پين يين دائو دِ جينگ (Dao De jing) يك اثر فلسفي – ادبي ديرينه سال چيني است كه طي قرون و اعصار در جان هاي چينيان و نيز در جان هاي بسياري از ملت ها و مردمان ديگر تاثير عميقي داشته است، كه به حجم اندك آن نمي آيد. تائو ت چينگ را كتاب پنج هزار واژه نگاره اي (character) نيز ناميده اند، هرچند به قولي بيش از 5000 و كم از 6000 واژه نگاره دارد.

متن تائو ت چينگ شامل هشتاد و يك فصل است و آن را از باستان به دو كتاب تقسيم كرده اند، و اين تقسيم بندي كمابيش از قرن اول ميلادي رايج بوده است. كتاب اول شامل سي و هفت فصل اول و كتاب دوم شامل چهل و چهار فصل بعدي است.

گويا عنوان ” تائو ت چينگ” از اينجا سرچشمه گرفته است كه فصل اول از كتاب اول با “تائو” آغاز مي شود، و اولين واژه هم از كتاب دوم (فصل 38) “تِ” است، به شرط آن كه صفت “شانگ” به معني “برترين” يا “برين” را كه با آن همراه است ناديده بگيريم.

“تائو” يعني راه و روش يا قانون حاكم بر هستي و حيات و “تِ” به معاني فضيلت، نفوذ و نيروي اخلاق است. اين واژه، در خط چيني، از سه نشانه تركيب يافته كه يكي به معناي “رفتن”، ديگري به معناي “مستقيم” يا “سرراست” و سومي به معناي “دل” است.وقتي اين سه نشانه با هم گذاشته مي شوند معني “راه سپردن در خط مستقيم درك دروني” را مي دهد. “چينگ” به معني “متن” يا “نوشته” است. پس روي هم رفته تائو ت چينگ را مي توان به صورت “متن پيروي مستقيم از راه و روش هستي و حيات به راهنمايي درك دروني (دل)” ترجمه كرد.

ویدئوی وبینار تحلیل کتاب تائوت چینگ – استاد شاه بابائی

در سه جلسه

برای خرید بر روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید:

۷۵۰,۰۰۰ ریال