جلسۀ سوم پک تندخوانی و تقویت حافظۀ مقدماتی

این جلسه شامل دو فصل است: فصل پنچم و فصل ششم

فصل پنجم

بخش یک (بخشی از تکنیک ها1): سرفصل های این بخش: برنامه ریزی

– یادداشت کردن سوال

بخش دو(بخشی از تکنیک ها2): عوامل حواس پرت کننده – تمرین زود به

خاطر آوردن – حذف افکار مزاحم – تکنیک های یادداشت برداری

بخش سه (تمرینات جزوه ها1): سرفصل های این بخش: تمرین کنجکاوی

1و 2 – تمرین حفظ لغت – تمرین حرکت چشم

بخش چهار(تمرینات جزوه ها2): سرفصل های این بخش: تمرین نمودار حرکت

دست – آموزش رموز اعداد 1 تا 30 – آزمون استروپ

فصل ششم(

بخش یک (بخش دیگری از تکنیک ها): مدیریت زمان – چرا بچه ها عاشق

یادگیری اند؟

بخش دو (بخش دیگری از تکنیک ها): سرفصل های این بخش: نیم کره ها

بخش سه (بخش دیگری از تکنیک ها): سرفصل های این بخش: قانون رنج

و لذت – استرس و اضطراب

۵۵۰,۰۰۰ ریال