جلسۀ دوم پک تندخوانی و تقویت حافظۀ پیشرفته

سرفصل های جلسۀ دوم از این پک

1 تصمیم گیری

2 اگر این کتاب به من اضافه بشه

3 مقایسۀ آموزشی ممنوع

4 کتاب خواندن خریدنی نیست

5 روزی 15 دقیقه بخوانید تا همیشه بخوانید

6 فراموشی اهمیت حافظۀ هیپوکامپ را نشان می دهد.

7 نیت در مطالعه، تاثیر پذیری است.

8 از کسی بخواهید که از شما، امتحان بگیرد.

9 هنگام مطالعه، روی موج باشید.

10 دنبالِ حس و حال عجیب نباشید.

11 حاشیه ها را به حداقل برسانید.

12 شکارچیِ ماهرِ زمان، باشید.

13 برای شروع، نیازی به پیش مطالعه نداریم.

14 خودتان را محدود نکنید.

15 همیشه یک، در مقابل یک

16 از اهل تخصص، سوال بپرسید

17 مسول مطالعۀ خودتان باشید.

18 کتاب نمیخوانیم تا کتاب خوانده باشیم.

19 کتاب نمیخوانیم که مغرور شویم.

20 کتاب نمیخوانیم تا کتاب نخوانیم

21 انعطاف پذیر باشید

22 از اساتید بهره مند شوید.

23 علاقه و ذوق نشان بدهید

24 توجه استاد را جلب کنید

25 به دیوارِ سفید، خیره شوید.

26 به ارزشی که کتاب ایجاد میکند توجه کنید

27 کتابِ مکمل داشته باشید.

28 حسِ شبِ امتحانی ایجاد کنید.

29 به طورِکارا، مطالعه کنید

30 کار فردا را امروز انجام دهید

31 وسواس را فراموش کنید

32 از زمان غافل نشوید

33 مرورِ سه نکته ای

34 یک دقیقه هایِ مهم

35 تکنیک نه -دوازده-سه- شش-نه-دوازده

36 استراحت، با هشدارِ حافظۀ کوتاه مدت

37 حتی به اجبار هم که شده، با علاقه، کتاب بخوانید

38 کتاب، قبل از غذای خوشمزه

39 یاد بدهید و یاد بگیرید

40 با دوست خود به اشتراک بگذارید.

۷۵۰,۰۰۰ ریال