جلسۀ چهارم پک تندخوانی و تقویت حافظۀ مقدماتی

این جلسه شامل فصل هفتم است.

فصل هفتم

بخش یک (تکنیک ها1): نکات تست زنی – کلیدها و سرنخ ها – تایم استاندارد

مطالعه

 بخش دو (تکنیک ها2): سرفصل های این بخش: حفظ شعر، آیات و فرمول

– حفظ اعداد بلند

 بخش سه (تکنیک ها3): یادگیری آماتور و حرفه ای – تکنیک زود خوابیدن،

بیدارشدن و رفع تنبلی

۵۵۰,۰۰۰ ریال