جلسۀ اول پک تندخوانی و تقویت حافظۀ پیشرفته

سرفصل های جلسۀ اول

1 چرایی مطالعه

2 مشخص کردن روش مطالعاتی

3 مشخص کردن ایستگاه مرور

4 استفاده از راهنما

5 باید موقع مطالعه لذت ببرید

6 مشخص کردن حجم مطالعه

5 باید موقع مطالعه لذت ببرید

6 مشخص کردن حجم مطالعه

9 تکالیف خود را اولویت بندی کنید

10 ذهن تنوع را دوست دارد

11 عدم مکث چشم

12 جلوگیری از سرگردانی دید

13 محدودیت و وسواس مکانی ایجاد نکنیم

14 آموزش به دیگران برای تسلط بیشتر

15 با آینه مسلط شوید

16 استفاده از گیره ها

17  استفاده از وسایل خونه برای یادگیری بیشتر

18مرتب سازی قبل از مطالعه ممنوع

19برای یادگیری بهتر مهربانتر رفتار کنید

20مطالب را حفظ نکنید بلکه آنها را زندانی کنید

21 در هر مکان یک مطلب جدید یاد بگیرید

22 قبل از مطالعه تکلیف کارهارو مشخص کنید

23 جاهایی را که نباید خوانده شوند را مشخص کنید

24 مشخص کنید کجاها را باید بخوانید

25 ذهن قضاوت نمی کند

26 قضاوت شما مهم است

27 حافظه هیپو کامپ محتاج کمک شماست

28 مرور نشانه ضعف نیست

29 تجهیزات لازم رو آماده کنید

30 قضاوت دیگران غلطه

31 خود را مسخره نکنیم

32 همیشه یک قدم جلو باشید

33 جاهایی که نفهمیدید رو تمرکز کنید

34 سعی کنید سخت رنج باشید

35 مفاهیم را به خودتان اضافه کنید

36 کتاب ها را یکی یکی بخوانید

37 استراحت از فرایند مهم مطالعه است

38 برای استراحت به افکار گیر ندهید

39 حجم و زمان را جوگیرانه انتخاب نکنید

40 تنفس عمیق

۷۵۰,۰۰۰ ریال