جلسۀ اول پک تندخوانی و تقویت حافظۀ مقدماتی

این جلسه شامل دو فصل است: فصل  اول و فصل دوم

فصل اول (تست)

تست جلسه اول – توضیحات مربوط به تست جدول تمرینات

– جوابها – چگونه از خودتان تست بگیرید – سوال ها

فصل دوم

بخش یک: -1تاریخچه تندخوانی  2-چرا مردم کتاب نمی خوانند؟

 بخش دو:  3- آموزش خطبری بدون درک

 بخش سه:  4-قوانین خطبری بدون درک   5-چرایی استفاده از راهنما

    6-برگه تمرین

۵۵۰,۰۰۰ ریال