مقاله فرشته های نگهبان من

هر یک از ما، همواره دو فرشتۀ نگهبان در اطراف خود داریم. آن ها برای

کمک و هدایت ما حضور دارند، اما ما باید خواهان این کمک باشیم و آنها

ما را بسیار دوست دارند وانتظار می کشدند تا با آنها ارتباط برقرار کنیم.

نحوۀ ایجاد ارتباط با فرشته های خود را یاد بگیرید، آن وقت دیگر هرگز

احساس تنهایی نخواهید کرد. برخی افراد می توانند فرشته های خود

را ببینند، برخی حضور آن ها را احساس می کنند، عده ای صدایشان را

می شنوند و عده ای حتی اسم آن ها را می دانند.

برای ایجاد ارتباط با فرشته های خود، باید آرام بنشینید، چشم هایتان را

ببندید، چند نفس عمیق بکشید و سعی کنید حضور آن ها را کاملاً نزدیک

شانه های خود احساس کنید، یک فرشته بر روی هر شانه. صمیمیت

و محبت فرشته های خود را احساس کنید. از آنها بخواهید، خودشان را

به شما نشان بدهند. احساس امنیتی را که آنها به شما تقدیم می کنند،

با تمام وجود بپذیرید.

هنگامی که با مشکلی مواجه می شوید، از آن ها کمک بگیرید و یا سؤالی

که ذهن شما را مشغول کرده است، از آنها بپرسید.

مقاله فرشته های نگهبان من

ممکن است، به سرعت ارتباط برقرار شود، شاید هم ناچار باشید، کمی

تمرین کنید. اما من به شما اطمینان می دهم که آنها وجود دارند و به شما

علاقه مند هستند. پس دیگر، هیچ دلیلی برای ترس وجود ندارد.

وقتی با مشکلی روبه رو می شوید که راه حلی برایش نمی یابید، چاره

جویی را به آنها واگذار کنید. و اگر اتفاق خوبی روی بدهد و یا سلسلۀ

وقایع بر وفق مرادتان پیش برود، بلافاصله از آنها تشکر کنید. فرشته ها هم

(( سپاس)) و (( قدر دانی)) را دوست دارند. بگذارید آنها برکت ها را نصیب

شما کنند.

آنها به همین منظور در کنار شما هستند. فرشته ها از کمک کردن، لذت می برند.

کتاب: قدرت

مؤلف: لوئیز ال هی