جناب آقای علی حاجی میرزائی

  نام و نام خانوادگی:جناب آقای علی حاجی میرزائی تاریخ تولد: ۱۳۷۵/۰۳/۲۵ شغل: طلبه مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد […]

جناب آقای محمد حسن عربی سالم

نام و نام خانوادگی: جناب آقای محمد حسن عربی سالم تاریخ تولد: ۱۳۵۷/۰۷/۰۱ تحصیلات: لیسانس معماری شغل: آزاد مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این […]

سرکار خانم طاهره صالحی

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم طاهره صالحی تاریخ تولد: ۱۳۵۸/۰۳/۱۰ تحصیلات: کارشناسی ارشد شغل: پژوهشگر مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو […]

سرکار خانم وحیده مقدم

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم وحیده مقدم تاریخ تولد:  ۱۳۶۶/۰۳/۱۷ تحصیلات: لیسانس علوم اجتماعی شغل: پژوهشگر و نویسنده مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه […]

سرکار خانم ریحانه محمدخانی

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم ریحانه محمدخانی تاریخ تولد:  ۱۳۸۳/۰۴/۰۱ تحصیلات: دهم تجربی مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو […]

جناب آقای ابوذر محبی نیا

نام و نام خانوادگی: جناب آقای ابوذر محبی نیا تاریخ تولد:  ۱۳۶۱/۰۹/۰۱ تحصیلات: کارشناسی حقوق شغل: کارآموز وکالت مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این […]

جناب آقای محمدرضا جهانگیر

نام و نام خانوادگی: جناب آقای محمدرضا جهانگیر تاریخ تولد: متولد ۱۳۵۳ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو […]

سرکار خانم فاطمه عشقی توسل

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم فاطمه عشقی توسل تحصیلات: دبیرستان، محصل تاریخ تولد: ۱۳۸۱/۷/۲۱ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این […]

جناب آقای محمود حاتمی

نام و نام خانوادگی: جناب آقای محمود حاتمی تحصیلات: کارشناسی ارشد MBA شغل: آزاد – پژوهشگر تاریخ تولد: ۱۳۴۴/۶/۱۲ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی […]

سرکار خانم طیبه مهری

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم طیبه مهری تحصیلات: لیسانس آموزش ابتدایی شغل: آموزگار رسمی تاریخ تولد: ۱۳۵۷/۰۲/۱۸ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی […]

جناب آقای مصطفی اکبری

نام و نام خانوادگی: جناب آقای مصطفی اکبری تاریخ تولد: ۱۳۶۷/۰۵/۰۵ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ درصد […]

سرکار خانم اعظم اکبری

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم اعظم اکبری تحصیلات: کارشناسی روان‌ شناسی تاریخ تولد: ۱۳۵۹/۰۹/۱ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این […]

سرکار خانم یاسمن دوه لو

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم یاسمن دوه لو تحصیلات: دیپلم تاریخ تولد: ۱۳۸۰/۰۱/۲۵ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این […]

جناب آقای امیرحسین حامدی

نام و نام خانوادگی: جناب آقای امیرحسین حامدی تحصیلات: لیسانس مکانیک سیالات تاریخ تولد:۱۳۷۶/۰۶/۲۲ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد […]