[download id=”15″ format=”1″]

راهنمای والدین قسمت دوم:

کودکان از صحبت های والدین و معلمین خود استفاده می کنند و به آنها گوش می دهند.

در ادامه تعدادی از این فرصتهای ارتباطی مطرح می شود: