مربی های مشهد

سرکارخانم مهسا فهیمی آزاد

تیر ۳۰, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی

سرکارخانم مرضیه السادات موسوی مقدم

تیر ۳۰, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی
coaching-shahbabaee

سرکارخانم راضیه تقوی

تیر ۲۹, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی
coaching-shahbabaee1

جناب آقای محمد علی دری

تیر ۲۷, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی

جناب آقای محمدرضا نوری

تیر ۲۷, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی

جناب آقای محمد مهدی جعفری

تیر ۲۷, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی

سرکار خانم آیلین صدقی

تیر ۲۷, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی

جناب آقای علی سبحانی نژاد

تیر ۲۷, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی

جناب آقای علی احمدپور

تیر ۲۷, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی

سرکارخانم شیما بهراد

تیر ۲۷, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی

سرکار خانم رویا جعفری

تیر ۲۷, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی

جناب آقای پارسا احمدپور

تیر ۲۶, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی

جناب آقای سید ایمان سجادی ارجمند

تیر ۲۶, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی
222

سرکار خانم الناز چرم فروشان

تیر ۲۶, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی
نرگس قریشی

سرکار خانم نرگس قریشی

تیر ۲۰, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی

سرکار خانم مریم سادات علوی

تیر ۲۰, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی

جناب آقای جعفر زاهدی

تیر ۲۰, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی

جناب آقای جواد یوسفی

تیر ۱۹, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی

سرکار خانم پروین حسنی

تیر ۱۹, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی
نجمه صمصامی

سرکار خانم نجمه صمصامی

تیر ۱۹, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی