مربی های مشهد

مجید فخار شاکری

جناب آقای مجید فخار شاکری

اسفند ۱۱, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی

سرکار خانم بهناز کوکبی سیوکی

اسفند ۱۰, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی
سمانه سادات حسینی نژاد

سرکار خانم سمانه سادات حسینی نژاد

بهمن ۲۰, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی
معین فتاحی اردکانی

جناب آقای معین فتاحی اردکانی

بهمن ۱۲, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی
مژگان خلیلی

سرکار خانم مژگان خلیلی

بهمن ۱۲, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی

جناب آقای محمدحسین اخوان

بهمن ۸, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی

جناب آقای مهدی پورحسین

بهمن ۸, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی

سرکار خانم مهناز فهیمی

بهمن ۷, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی
coaching-shahbabaee

سرکار خانم آزاده حیدری

بهمن ۷, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی
صادق قبادی راد

جناب آقای صادق قبادی راد

بهمن ۵, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی
مهتاب زیدیان

سرکار خانم مهتاب زیدیان

بهمن ۵, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی
مهدیه سادات نقیبی

سرکار خانم مهدیه سادات نقیبی

بهمن ۱, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی
اعظم سادات احمدی

سرکار خانم اعظم سادات احمدی

دی ۲۶, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی
محبوبه دشتی

سرکار خانم محبوبه دشتی

دی ۲۱, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی
علی مرادیان

جناب آقای علی مرادیان

دی ۱۴, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی
مهسا فهیمی آزاد

سرکارخانم مهسا فهیمی آزاد

تیر ۳۰, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی
coaching-shahbabaee

سرکار خانم نوشین نخعی

تیر ۳۰, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی
مرضیه سادات موسوی

سرکارخانم مرضیه سادات موسوی

تیر ۳۰, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی
coaching-shahbabaee

سرکار خانم راضیه تقوی

تیر ۲۹, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی
coaching-shahbabaee1

جناب آقای محمد علی دری

تیر ۲۷, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی