فایل صوتی رایگان

در اینجا تعدادی فایل صوتی رایگان با صدای استاد شاه بابایی  برایتان قرار داده ایم که می توانید دانلود کرده و از آن ها بهره ببرید.

این فایل ها هدیه ایست از طرف استاد برای کسانی که دوست دارند زندگیشان را تغییر داده و هدفی جز موفقیت و نیکی در سر ندارند.

 

فایل صوتی زندگی چیست؟ با صدای استادشاه بابایی

فایل صوتی رایگان

فایل صوتی روابط ناموفق با صدای استادشاه بابایی

فایل صوتی رایگان

فایل صوتی نقش تشویق درزندگی با صدای استادشاه بابایی

فایل صوتی رایگان

فایل صوتی نکات خطبری بادرک با صدای استادشاه بابایی

فایل صوتی رایگان

فایل صوتی از تغییر نترس با صدای استادشاه بابایی

فایل صوتی رایگان