فایل صوتی رایگان

در زیر تعدادی فایل صوتی رایگان با صدای استاد شاه بابایی  برای شما عزیزان قرار داده ایم که می توانید دانلود کنید و از آن ها بهره ببرید. این فایل ها هدیه ایست از طرف استاد برای کسانی که دوست دارند زندگیشان را تغییر داده و هدفی جز موفقیت و نیکی در سر ندارند.

آرزوی موفقیت برای شما

فایل صوتی زندگی چیست؟ با صدای استادشاه بابایی

فایل صوتی رایگان

فایل صوتی روابط ناموفق با صدای استادشاه بابایی

فایل صوتی رایگان

فایل صوتی نقش تشویق درزندگی با صدای استادشاه بابایی

فایل صوتی رایگان

فایل صوتی نکات خطبری بادرک با صدای استادشاه بابایی

فایل صوتی رایگان

فایل صوتی از تغییر نترس با صدای استادشاه بابایی

فایل صوتی رایگان